Projekty

KIERUNEK AKTYWNOŚĆ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku oraz Stowarzyszeniem Horyzont realizują projekt pn. „Kierunek aktywność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 06.01. Aktywna integracja, Podziałanie 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa.

WARTOŚĆ PROJEKTU
Wartość projektu: 2 691 996,96 PLN
Dofinansowanie z UE: 2 290 747,42 PLN

 

CEL

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa uczestników/czek – osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wyklucz. społecznym, niepracujących, korzystających z pomocy MOPR w Słupsku.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
I 2016 – X 2018

GRUPA DOCELOWA
Projekt skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: osób bezrobotnych (w tym bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono III profil pomocy), korzystających z pomocy społecznej i kwalifikujących się do wsparcia pomocy społecznej.

DZIAŁANIA
W projekcie zaplanowano szereg działań wspierających i aktywizujących osoby bezrobotne i bierne zawodowo, korzystające z pomocy społecznej:
- praca socjalna i opracowanie ścieżek reintegracji;
- rozwijanie idei wolontariatu wśród uczestników/czek;
- stworzenie i realizacja PAI (Program Aktywna Integracja), w tym realizacja warsztatów dotyczących budowania i rozwoju motywacji, komunikacji interpersonalnej, kompetencji społecznych oraz autoprezentacji;
- organizacja prac społecznie użytecznych;
- utworzenie i prowadzenie Centrum Integracji Społecznej, które realizuje zadania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej (zajęcia społeczne, warsztaty praktyczne: opiekuńczo-gospodarcze, remontowo-budowlane, konserwatorsko-porządkowe, wytwórczo-handlowe, warsztat prac twórczych);
- poradnictwo psychologiczne lub psychospołeczne; poradnictwo specjalistyczne i usługi terapeutyczne;
- warsztaty kształtujące umiejętności osobiste i społeczne;
- poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy;
- staże, kursy i szkolenia zawodowe.

EFEKTY
Udział w projekcie przyczyni się do zmiany sytuacji społeczno-zatrudnieniowej uczestników projektu i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia. Dobór instrumentów aktywnej integracji spowoduje, że udział w projekcie będzie dla uczestników/czek szansą na zmianę swojej sytuacji życiowej, zwiększą się ich kompetencje społeczne, podniosą kwalifikacje.
Zakłada się, że minimum 18 osób podejmie zatrudnienie w trakcie projektu lub tuż po jego zakończeniu; 25 osób uzyska nowe kwalifikacje, 16 osób będzie poszukiwać pracy po zakończeniu udziału w projekcie.

Please configure the element options and create at least one link.

Kolejne projekty

Previous Next
popz2014-2020
popz2014-2020
saon