Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku wraz ze Stowarzyszeniem Horyzont realizują projekt pn. „Kierunek aktywność II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie 06.01. Aktywna Integracja

Podziałanie 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wartość projektu: 1 349 443,91 PLN

Dofinansowanie z UE: 1 147 027,32 PLN

CEL

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa uczestników/uczestniczek. Zakłada się, że min. 22% uczestników/czek po zakończeniu udziału w projekcie podejmie zatrudnienie. Projekt jest kontynuacją projektu „Kierunek aktywność”, realizowanego w ramach ZPT dla MOF Słupska.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

IX 2018 – XII 2020

GRUPA DOCELOWA

Wsparcie w ramach projektu otrzymają osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotne i bierne zawodowo, korzystające z pomocy społecznej – planuje się udział w projekcie 90 osób.

DZIAŁANIA

W projekcie przewidziano realizację działań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej, m.in:

- praca socjalna, opracowanie ścieżek reintegracji dla uczestników projektu;

- prowadzenie reintegracji społecznej w CIS;

- prowadzenie reintegracji zawodowej w CIS poprzez organizację i prowadzenie warsztatów remontowo-budowlanych, konserwatorsko-gospodarczych oraz prac twórczych;

- świadczenie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy;

- kursy i szkolenia zawodowe;

- poradnictwo specjalistyczne, usługi o charakterze terapeutycznym;

- organizacja wolontariatu.

EFEKTY

Działania prowadzone w ramach projektu przyczynią się do zwiększenia zatrudnienia wśród osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowymi usługami aktywnej integracji, co trwale zwiększy ich kompetencje społeczne. 36 uczestników/czek uzyska nowe kwalifikacje. Projekt trwale zmieni umiejętności, kompetencje i postawy osób bezrobotnych i biernych zawodowo.