Centrum Integracji Społecznej w Rowach

papier-firmowy-morze-mozliwosci-efs-kolor

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce wraz ze Stowarzyszeniem Horyzont realizują projekt pn. „Morze możliwości w Centrum Integracji Społecznej w gminie Ustka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 06.01. Aktywna integracja, Podziałanie 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa.

WARTOŚĆ PROJEKTU
Wartość projektu: 1 044 292,68 PLN
Dofinansowanie z UE: 887 648,78 PLN

CEL

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa uczestników/czek – osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wyklucz. społecznym, niepracujących, korzystających z pomocy GOPS w Ustce.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
X 2018 – XII 2020

GRUPA DOCELOWA
Projekt skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: osób bezrobotnych (w tym bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, biernych zawodowo), korzystających z pomocy społecznej i kwalifikujących się do wsparcia pomocy społecznej.

DZIAŁANIA
W projekcie zaplanowano szereg działań wspierających i aktywizujących osoby bezrobotne i bierne zawodowo, korzystające z pomocy społecznej:
- praca socjalna i opracowanie ścieżek reintegracji;
- prowadzenie Centrum Integracji Społecznej, które realizuje zadania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej (zajęcia społeczne, warsztaty praktyczne: porządkowo- konserwatorski, remontowo-budowlany, warsztaty przy pracodawcy);
- poradnictwo psychologiczne

- porady prawne;
- poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy;

- kursy komputerowe;

- kursy pierwszej pomocy;
- kursy i szkolenia zawodowe.

EFEKTY
Udział w projekcie przyczyni się do zmiany sytuacji społeczno-zatrudnieniowej uczestników projektu i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia. Dobór instrumentów aktywnej integracji spowoduje, że udział w projekcie będzie dla uczestników/czek szansą na zmianę swojej sytuacji życiowej, zwiększą się ich kompetencje społeczne, podniosą kwalifikacje.
Zakłada się, że minimum 16 osób podejmie zatrudnienie w trakcie projektu lub tuż po jego zakończeniu; 28 osób uzyska nowe kwalifikacje, 6 osób będzie poszukiwać pracy po zakończeniu udziału w projekcie.