Historia
działalności

Stowarzyszenie HORYZONT w roku 2017 zrealizowało następujące zadania:

Bank Żywności  - PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016-2017. Żywność była wydawana dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Łączna liczba zakwalifikowana do odbioru żywności 2595 osób. Ogółem wydano 119754,26 kg żywności o wartości 579247,42 zł.

Słupski Asystent Osoby Niepełnosprawnej – realizowany od 01.07.2017 r. Do 31.12.2017 r. Działania zapewniające osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom specjalistyczną pomoc i integrację ze środowiskiem. Projekt finansowany ze środków Wojewody Pomorskiego, kwota dotacji 15 000,00 zł oraz 6 200,00 zł jako środki otrzymane w ramach tzw. „Funduszu wkładów własnych” uruchomionego przez Samorząd Słupska.

Pierwszy kontakt – streetworking skierowany do osób bezdomnych – realizowany od 01.02.2017 r. do 28.04.2017 r. Działania zapewniające osobom bezdomnym pozostającym poza systemem pomocy instytucjonalnej i/lub przebywające w miejscach niespełniających kryteriow lokalu mieszkalnego pomoc i integrację ze środowiskiem lokalnym. Również zmniejszenie uciążliwości przebywania osób bezdomnych w miejscach niemieszkalnych dla środowiska lokalnego. Projekt finansowany ze środków Miasta, kwota dotacji 10 000,00 zł. Całkowity koszt projektu to 12 896,00zł

Pierwszy kontakt – streetworking skierowany do osób bezdomnych zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej na 2017 r. Realizacja od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r. Działania zapewniające osobom bezdomnym pozostającym poza systemem pomocy instytucjonalnej i/lub przebywające w miejscach niespełniających kryteriów lokalu mieszkalnego pomoc i integrację ze środowiskiem lokalnym. Projekt finansowany ze środków Wojewody Pomorskiego, kwota dotacji 15 000,00 zł z wkładu własnego 10 000,00 zł z środków otrzymanych w ramach tzw. „Funduszu wkładów własnych” uruchomionego przez Samorząd Słupska. Całkowity koszt projektu wynosi 27 400,00 zł

Miejsca Przyjazne Seniorom – akcja społeczna - Podczas IV Edycji Akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom” zostało wyłonionych 28 podmiotów, 9 z nich to firmy, instytucje i organizacje biorące udział po raz pierwszy w naszym przedsięwzięciu, pozostałe 19 podmiotów towarzyszy mam od I Edycji lub dołączyło do szacownego grona w II i III Edycji widząc sens swoich działań na rzecz Seniorów naszego Regionu. W przedziale lat 2014-2017 uhonorowano Certyfikatem „Miejsce Przyjazne Seniorom” – 41 podmiotów.

Słupskie Dni Seniora – projekt realizowany od 01.08.2017 r. do 31.10 2017 r. Działania promujące miejsca, różne formy aktywności osób starszych oraz inicjatywy lokalnie kierowane do mieszkańców Słupska we współpracy ze Słupską Radą Seniorów. W trakcie promocji tych wydarzeń oraz trzydniowych działań stworzyliśmy warunki do integracji międzypokoleniowej przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury, społecznej zapraszając do koordynacji działań 47 partnerów, specjalistów w animacji środowiska osób starszych. Projekt finansowany ze środków Miasta, kwota dotacji 10 000,00 zł. Całkowity koszt projektu to 13 763,68zł

KIERUNEK Aktywność – Projekt partnerski Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, Stowarzyszenia Horyzont i Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. Okres realizacji: kwiecień 2016 r. – październik 2018 r. Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Stowarzyszenie Horyzont jest organem prowadzącym Centrum Integracji Społecznej w Słupsku.

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Smołdzińskim Lesie – od 12.05.2014r.

PROJEKT „CISNĘ DO PRZODU” - Projekt partnerski realizowany z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej oraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Celem głównym jest zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany od 01.01.2016r. do 31.10.2018r. Wartość projektu wynosi 675000,00zł, z czego kwota dofinansowania z UE to 573750,00zł. wkład własny 15% - 101250,00zł

PROJEKT „CISNĘ DO PRACY” - Projekt partnerski realizowany z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej oraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Celem głównym jest zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany od 01.07.2016r. do 31.10.2018r. Wartość projektu wynosi 450000,00zł, z czego kwota dofinansowania z UE to 427500,00 zł, wkład własny 5% - 22500,00zł

Każde Dobre Serce Słupsk – działania grupy wolontariuszy

Impreza „PODMIOT, nie przedmiot” - przedsięwzięcie z okazji Dnia Dziecka skierowane do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym z terenu miasta Słupska i powiatu słupskiego (około 250 osób). Impreza odbyła się w dniu 10.06.2017 r. na terenie SOSiR w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Dla uczestników imprezy przygotowane zostały liczne animacje oraz gry skierowane do różnych grup wiekowych. Tego dnia odbył się turniej piłki nożnej, w którym udział wzięło 9 drużyn - zwycięska drużyna otrzymała puchar.

Mikołajki z Januszem Korczakiem - impreza odbyła się 9 grudnia br. na sali sportowej SKB Energa Czarni Słupsk. W wydarzeniu udział wzięło blisko 200 osób – dzieci i młodzież ze Słupska i powiatu słupskiego. W przedsięwzięcie zaangażowało się ponad 30 wolontariuszy. Jednocześnie był to finał akcji organizowanych w Słupsku w ramach Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Partnerem akcji było Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku oraz Fundusz Akumulator Społeczny (zakupiono gadżety i zabawki). Dla dzieci i młodzieży przygotowany został poczęstunek składający się z owoców, słodyczy, ciast i napojów. Uczestnicy otrzymali materiały przesłane przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Stowarzyszenie HORYZONT w roku 2016 zrealizowało następujące zadania:

Pierwszy kontakt - streetworking jako specjalistyczna usługa. Projekt skierowany do osób bezdomnych. Realizowany w okresie od 22.02.2016 r. do 20.05.2016 r. Finansowany ze środków Miasta Słupska, kwota dofinansowania 10 000,00 zł. Streetworkerzy nawiązali i utrzymywali kontakt z osobami bezdomnymi żyjącymi poza systemem wsparcia. Monitoring miejsc niemieszkalnych na terenie Słupska - aktualizacja mapy miejsc niemieszkalnych. Zwiększono wśród osób pozostających poza systemem wsparcia dostęp do informacji o prawach i możliwościach uzyskania pomocy. Inicjowano i stymulowano kontakty pomiędzy osobami bezdomnymi a systemem wsparcia (TPBA, MOPR).

Pierwszy kontakt i co dalej …? – 01.06.2016 r. do 31.12.2016 r. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności. Realizowany w partnerstwie Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „PRZYSTAŃ” w Gdańsku (oferta wspólna: HORYZONT – 50 235,00; TWP „Przystań – 108 823,00) – finansowany z środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Kwota dotacji ogółem 160 000,00 zł. Usługa streetworkingu: Praca 2 streetworkerów ze wsparciem wolontariusza na terenie Słupska, w tym w okolicy dworców. Kampania plakatowa w miejscach przebywania osób bezdomnych.

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Smołdzińskim Lesie – od 12.05.2014r.

PROJEKT „CISNĘ DO PRZODU” - Projekt partnerski realizowany z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej oraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Celem głównym jest zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany od 01.01.2016r. do 31.10.2018r. Wartość projektu wynosi 675000,00zł, z czego kwota dofinansowania z UE to 573750,00zł. wkład własny 15% - 101250,00zł

PROJEKT „CISNĘ DO PRACY” - Projekt partnerski realizowany z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej oraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Celem głównym jest zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany od 01.07.2016r. do 31.10.2018r. Wartość projektu wynosi 450000,00zł, z czego kwota dofinansowania z UE to 427500,00 zł, wkład własny 5% - 22500,00zł

KIERUNEK Aktywność – Projekt partnerski Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, Stowarzyszenia Horyzont i Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. Okres realizacji: kwiecień 2016 r. – październik 2018 r. Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Stowarzyszenie Horyzont jest organem prowadzącym Centrum Integracji Społecznej w Słupsku.

Słupski asystent osoby niepełnosprawnej – projekt realizowany od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r. Działania zapewniające osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom specjalistyczną pomoc i integrację ze środowiskiem. Projekt finansowany ze środków Wojewody Pomorskiego. Kwota dotacji 10 000,00 zł. Na wkład własny w wysokości 2 440,00 zł. Stowarzyszenie pozyskało środki od Miasta Słupska.

Mali ale ważni – od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r. Głównym celem jest ochrona dzieci w wieku 0-6 lat przed doświadczaniem przemocy ze strony najbliższych. Finansowany ze środków Fundacji Velux w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę – kwota dotacji 9150,00 zł. Realizowany w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz Centrum Integracji Społecznej w Ustce.

Wkład własny: Na pozyskane środki zewnętrzne Pierwszy kontakt i co dalej …? – wkład własny pokryty z zadania publicznego Prezydenta Miasta Słupska – kwota dotacji 10 000,00 zł. Słupski asystent osobowy niepełnosprawnej – wkład własny pokryty z zadania publicznego Prezydenta Miasta Słupska – kwota dotacji 2 440,00 zł

Bank Żywności – PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016. Żywność była wydawana dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Łączna liczba zakwalifikowana do odbioru żywności to 3962 osoby. Ogółem wydano 125761,12 kg żywności o łącznej wartości 407807,81 zł.

MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM – III Edycja 2016 – akcja prowadzona w partnerstwie: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku, Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku, Miasto Słupsk, Gmina Słupsk. Czas realizacji od 01.05.2016 r. do 31.12.2016 r. W roku 2016 III edycję Akcji ”Miejsce Przyjazne Seniorom” Stowarzyszenie HORYZONT zrealizowało publikację w formie informatora o miejscach przyjaznych seniorom oraz informatora teleadresowego o jednostkach wsparcia na terenie miasta świadczącego usługi dla osób starszych w nakładzie 500 szt. Projekt pn. Miejsce Przyjazne Seniorom zrealizowany w ramach zadania publicznego w zakresie działań na rzecz integracji międzypokoleniowej, finansowany ze środków Prezydenta Miasta Słupska. Kwota dofinansowania 3250,00 zł.

Działania grupy wolontariuszy KAŻDE DOBRE SERCE SŁUPSK

Dzień Dziecka – 05.06.2016 r. pod nazwą „PODMIOT, nie przedmiot” zorganizowano cykliczną imprezę z okazji Dnia Dziecka. Tegoroczna impreza odbyła się na terenie SOSiR w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. W przedsięwzięciu udział wzięło ponad 350 osób.W przygotowania zaangażowanych było blisko trzydziestu wolontariuszy. Na uczestników imprezy czekało wiele atrakcji i konkursów z nagrodami: turniej piłki nożnej w dwóch kategoriach wiekowych, wspólne tańczenie ZUMBY, udzielanie pierwszej pomocy, pokazy samoobrony oraz bokserskie, otwarty trening futbolu amerykańskiego, zabawy z chustą Klanzy, zabawy prowadzone przez harcerzy, malowanie twarzy, gry planszowe, quiz o Januszu Korczaku, malowanie kredą praw dziecka, otwarta scena muzyczna, pokazy motocyklistów oraz wspólne grillowanie.

Impreza mikołajkowa W dniu 10.12.2016 r. na sali SKB Czarni Słupsk zgromadziło się około 100 dzieci z pieczy zastępczej, ze streetworkingu oraz z rodzin objętych asystenturą rodzinną. W akcję zaangażowanych było 10 wolontariuszy naszej grupy, 8 uczniów LO im. Wacława Sierpińskiego (wraz z wychowawcą) oraz 8 z MRM. Przygotowane zostały liczne konkursy i zajęcia sportowe, taneczne, muzyczne oraz plastyczne. Wolontariusze malowali również twarze dzieci. Podczas imprezy odbył się poczęstunek zarówno dla dzieci jak i dla obecnych dorosłych. Przedsięwzięcie zakończyło się wizytą Św. Mikołaja, który każde dziecko obdarował paczką złożoną ze słodyczy i owoców. Działania organizatorów zostały wsparte przez słupskie piekarnie, Zarząd SKB, a także przez Starostwo Powiatowe w Słupsku i słupskich parlamentarzystów: Posła na Sejm RP Zbigniewa Konwińskiego oraz Senatora RP Kazimierza Kleinę.

Stowarzyszenie HORYZONT w roku 2014 zrealizowało następujące zadania:

1. Pierwszy kontakt – 20 luty 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. Działania streetworkerskie na ulicach miasta Słupsk, finansowane ze środków własnych. Kwota 420,00 zł

2. Pierwszy kontakt i co dalej …? – 01 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Zadanie publiczne – „Pierwszy kontakt i co dalej…? Kontynuacja”. Cel ogólnopolski „Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach PKP oraz w ich otoczeniu”. Realizowany w partnerstwie z TPBA w Słupsku (oferta wspólna: HORYZONT – kwota dotacji 53 896,00; TPBA – 46 104,00) –  finansowany z środków Ministra Pracy i Polityki  Społecznej. Kwota dotacji 100 000,00 zł

3. CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Smołdzińskim Lesie – 12 maja 2014r. do obecnie „Nowe horyzonty” - od czerwca 2014 r. do czerwca 2015 r. Uruchomienie dwóch warsztatów w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej w Smołdzińskim Lesie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 207-2013 w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Kwota dotacji 497 676,02 zł.

4. PAI – od 27 kwietnia 26 czerwca 2015 z PUP działania w zakresie integracji społecznej w ramach Programu Aktywności i Integracji, dla których zamawiający określił III profil pomocy, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zamieszkujących na terenie Miasta i Powiatu. Finansowany ze środków Funduszu Pracy – kwota dotacji 22 400,00 zł

5. Słupski asystent osoby niepełnosprawnej – projekt realizowany od 01 lipca do 31 grudnia 2015 r. Działania zapewniające osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom specjalistyczną pomoc i integrację ze środowiskiem. Projekt finansowany ze środków Wojewody Pomorskiego. Kwota dotacji 8 000,00 zł.

6. Klub Aktywnych, Kreatywnych Matek i Opiekunek – 1 września 2015 r. do 30 listopada 2015 r. Realizacja zadania publicznego z zakresu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych finansowany ze środków PFRON Miasta Słupska. Kwota dotacji 5 000,00 zł

7. Słowińskie Legendy - Projekt dofinansowany w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014. Projekt realizowany jest od 1.09.205 do 30.11.2015 przez nieformalną "Grupę Stąd" z ramienia CIS Smołdziński Las  we współpracy z GOPS w Smołdzinie z siedz. w Gardnie Wielkiej oraz Zespołem Szkolno Przedszkolnym w Smołdzinie.  W trakcie pr. zrealizowane zostało 48 h warsztatów teatralnych, zorganizowano imprezę Andrzejkową z poczęstunkiem w Z SZ-P w Smołdzinie (26.11.2015), podczas której nastąpiła uroczysta premiera przygotowanego podczas zajęć spektaklu "Słowińskie Legendy" – kwota dotacji 5 000,00 zł

8. Mali ale ważni – od 01 października 2015 do 30 czerwca 2016. Głównym celem jest ochrona dzieci w wieku 0-6 lat przed doświadczaniem przemocy ze strony najbliższych. Oddziaływania psychospołeczne będą skierowane do rodziców małych dzieci w celu wsparcia ich w pokonywaniu trudności związanych z wychowywaniem dzieci, wzmacnianiu kompetencji rodzicielskich, podnoszeniu umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, wychowywania dzieci bez stosowania przemocy. Finansowany ze środków Fundacji Velux – kwota dotacji 7 664,00 zł

9. Wkład własny: Na pozyskane środki zewnętrzne Pierwszy kontakt i co dalej …? Kontynuacja – wkład własny pokryty z zadania publicznego Prezydenta Miasta Słupska – kwota dotacji 8 765,60,17 zł

10. Słupski asystent osobowy niepełnosprawnej   –  wkład własny pokryty z zadania publicznego Prezydenta Miasta Słupska – kwota dotacji 3 880,00 zł

11. Bank Żywności – PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015. Żywność wydawana dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Łączna liczba zakwalifikowana do odbioru żywności to 3275 osób. Ogółem wydano 128802,77 kg żywności o łącznej wartości  373088,44 zł.

 

AKCJE SPOŁECZNE:

MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM – III Edycja 2016 – akcja prowadzona w partnerstwie: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku, Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku, Miasto Słupsk, Gmina Słupsk. Czas realizacji od 01 października 2015 do 31 grudnia 2015 r. wyłoniono 18 podmiotów: Caffe Góra Lodowa – Monika Litwin, Słupsk; Kino Rejs, Słupsk; Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie; FELIZAJOB – opieka osób starszych i usług opiekuńczych – Kamila Rudnik, Słupsk; ANSIT – serwis komputerowy i szkolenia – Anna Kublik, Słupsk; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Słupsk; Bałtycka Galeria Sztuki, Słupsk; Park Wodny, Redzikowo; MBP filia nr 8 Słupsk; PF Sinfonia Baltica, Słupsk (Certyfikat od I Edycji MPS); Stowarzyszenie UTW, Słupsk (Certyfikat od I Edycji MPS); Stowarzyszenie Metalowe Serca, Słupsk (certyfikat od I Edycji MPS); Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny im. T. Gwiżdża – Klub Seniora, Słupsk (Certyfikat od I Edycji MPS); Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Słupsk (Certyfikat od I Edycji MPS); MBP im. M. Dąbrowskiej, Słupsk (Certyfikat od I Edycji MPS); MBP filia nr 6, Słupsk (Certyfikat od I Edycji MPS); Optyk „P. Hilary” – Maciej Gawlik, Słupsk (Certyfikat od II Edycji MPS); Muzeum Pomorza Środkowego, Słupsk (Certyfikat od I Edycji MPS)

PROGRAM "MŁODZI OBYWATELE" – W ramach współpracy z Gimnazjum Nr 2 w Słupsku członkowie Stowarzyszenia Horyzont opracowali i realizują program edukacyjny "Młodzi obywatele" (rok szkolny 2015/16), utworzone stowarzyszenie – POMOST

KAŻDE DOBRE SERCE SŁUPSK – GRUPA WOLONTARIUSZY

- DZIEŃ DZIECKA – 7 czerwca 2015r., zorganizowany na terenie SOSiR w PKiW, głównymi adresatami przedsięwzięcia były dzieci ze słupskich placówek socjalizacyjnych, placówek wsparcia dziennego, ze streetworkingu oraz z ośrodka kuratorskiego. Patronat nad imprezą objęli: Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak, Poseł na Sejm RP - Zbigniew Konwiński, Dyrektor MOPR - Klaudiusz Dyjas oraz Senator RP - Kazimierz Kleina, Starostwo Powiatowe.

- IMPREZA MIKOŁAJKOWA – adresatami będą podopieczni placówek socjalizacyjnych, rodzin zastępczych MOPR, dzieci z asystentury rodzinnej oraz streetworkingu. 5 grudnia 2015 roku na sali SKB Czarni Słupsk. Patronat nad imprezą objęli: Poseł na Sejm RP - Zbigniew Konwiński, Senator RP - Kazimierz Kleina, Starostwo Powiatowe.

logo horyzont

Stowarzyszenie HORYZONT w roku 2014 zrealizowało następujące zadania:

 1. PIERWSZY KONTAKT – 20 luty 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r., finansowany ze środków Prezydenta Miasta Słupska. Kwota dotacji 9 896,00 zł
 1. AKTYWNI Z KAWON-EM BIS – 01 kwietnia 2014 r. do 30 listopada 2014 r. Realizacja zadania publicznego Z ZAKRRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH finansowany ze środków PFRON Miasta Słupska. Kwota dotacji 40 000,00
 1. KLUB AKTYWNYCH, KREATYWNYCH MATEK I OPIEKUNEK – 02 czerwca 2014 r. do 30 listopada 2014 r. Realizacja zadania publicznego Z ZAKRRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH finansowany ze środków PFRON Miasta Słupska. Kwota dotacji 10 360,00 zł
 1. PIERWSZY KONTAKT I CO DALEJ …? – 01 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Zadanie publiczne – „Pierwszy kontakt i co dalej”. Cel ogólnopolski „Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach PKP oraz w ich otoczeniu”. Realizowany w partnerstwie z TPBA w Słupsku (oferta wspólna: HORYZONT – 53 383,00; TPBA – 51 617,00) –  finansowany z środków Ministra Pracy i Polityki  Społecznej. Kwota dotacji 105 000,00 zł
 1. CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Smołdzińskim Lesie – 12 maja 2014r. Dotacja na pierwsze wyposażenie Centrum w ramach Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata: 2011-2015. Porozumienie od 08 kwietnia 2014 r. do 30 listopada 2014 r. kwota dotacji 290 000,00 zł.
 1. NOWE HORYZONT - od czerwca 2014 r. do czerwca 2015 r. Uruchomienie dwóch warsztatów w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej w Smołdzińskim Lesie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 207-2013 w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Kwota dotacji 497 676,02 zł.
 1. SŁUPSKI ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – projekt realizowany od 01 lipca do 31 grudnia 2014 r. Działania zapewniające osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom specjalistyczną pomoc i integrację ze środowiskiem. Projekt finansowany ze środków Wojewody Pomorskiego. Kwota dotacji 10 000,00 zł.
 1. PROJEKTY NA WKŁAY WŁASNE:Pierwszy kontakt i co dalej …?, Słupski asystent osobowy niepełnosprawnej –  wkład własny pokryty z zadania publicznego Prezydenta Miasta Słupska – kwota dotacji 1 420,00 zł
 1. AKCJE SPOŁECZNE:
 • NIE DAJ ŻEBRAKOWI …POMÓŻ !!!
 • MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM – II Edycja 2015 – akcja prowadzona w partnerstwie: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku, Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku, Gmina Słupsk, przy animacji Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej PARR. Czas realizacji od 01 października 2014 do 31 grudnia 2014 r.
 • PROGRAM "MŁODZI OBYWATELE" – W ramach współpracy z Gimnazjum Nr 2 w Słupsku członkowie Stowarzyszenia Horyzont opracowali i realizują program edukacyjny "Młodzi obywatele" (rok szkolny 2014/15), który prowadzony jest w ramach koła prawnego i skierowanych do zainteresowanych uczniów szkoły. Celem Programu jest edukacja obywatelska oraz zwiększenie świadomości prawnej młodzieży gimnazjalnej poprzez zainteresowanie partycypacją w sprawach publicznych. Dzięki udziałowi w Programie uczestnicząca młodzież kształtować będzie swoje postawy aktywnego obywatela zainteresowanego środowiskiem lokalnym. Program obejmuje 4 moduły: prawybory, podstawy prawa, organizacje społeczne (w jego ramach zostanie utworzone stowarzyszenie) oraz dyskryminacja i mowa nienawiści.
 • DZIEŃ DZIECKA (GRUPA KAŻDE DOBRE SERCE SŁUPSK )– 7 czerwca 2014r., zorganizowany na terenie SOSiR w PKiW, głównymi adresatami przedsięwzięcia były dzieci ze słupskich placówek socjalizacyjnych, placówek wsparcia dziennego, ze streetworkingu oraz z ośrodka kuratorskiego Patronat nad imprezą objęli: Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak, Poseł na Sejm RP - Zbigniew Konwiński, Dyrektor MOPR - Klaudiusz Dyjas oraz Senator RP - Kazimierz Kleina.
 • INSTRUMENTARIUM (GRUPA KAŻDE DOBRE SERCE SŁUPSK ) – ZBIÓRKA  środków pieniężnych na artykuły i przybory szkolne dla Placówek Socjalizacyjnych oraz Placówek wsparcia dziennego MOPR w Słupsku  – sierpień 2014 r.
 • LEKCJE O JANUSZU KORCZAKU I PRAWACH DZIECKA W SŁUPSKICH SZKOŁACH (GRUPA KAŻDE DOBRE SERCE SŁUPSK ) - adresatami przedsięwzięcia była młodzież ze słupskich szkół ponadgimnazjalnych i szkół policealnych. Patronat nad żywym dokumentem objął Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak. Celem lekcji jest przybliżenie idei Janusza Korczaka, a także zwrócenie uwagi na potrzebę respektowania praw dziecka. Zajęcia odbyły się w czterech szkołach, w nowym roku planowane są zajęcia w kolejnych szkołach – listopad, grudzień 2014 r.
 • WARSZTATY HIP-HOPOWE DLA MŁODZIEŻY (GRUPA KAŻDE DOBRE SERCE SŁUPSK ) – adresatami warsztatów była młodzież z ośrodka kuratorskiego, ze streetworkingu oraz z placówek socjalizacyjnych – 22 listopada 2014 r.
 • IMPREZA MIKOŁAJKOWA (GRUPA KAŻDE DOBRE SERCE SŁUPSK ) – adresatami byli podopieczni placówki wsparcia dziennego nr 2, placówek socjalizacyjnych, ośrodka kuratorskiego oraz streetworkingu. W zorganizowaniu imprezy pomocni byli: Samorząd Studencki, Poseł Zbigniew Konwiński, Radna Rady Miasta Słupsk Beata Chrzanowska, Pan Janusz Minda, Miejska Biblioteka Publiczna, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna, CKP – 9 grudnia 2014 roku na sali SKB Czarni Słupsk.

 

Stowarzyszenie HORYZONT w roku 2013 zrealizowało następujące zadania:

 1. Styczeń – sierpień: Kontynuacja realizacji projektu „Bezdomność – wspólny problem” – skierowanego do osób bezdomnych. Zadanie realizowane w partnerstwie z Liderem – Urząd Miasta Słupska i Partnerem – Polski Czerwony Krzyż w ramach projektu:
  1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" partner nr 1 StreetworkingDziałania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy
  i integracji społecznej Priorytet I zatrudnienie i integracja społeczna Programu StowarzyszenieOperacyjnego Kapitał Ludzki – Dofinansowanie zadania wyniosło 151 164,80. Realizowany budżet zadania od stycznia 2013 do sierpnia 2013 to 86 212,00 złotych
 2. Styczeń – czerwiec: „Centrum Aktywności i Integracji Seniora” – kierowany do seniorów miasta Słupska dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013. Dofinansowanie programu wyniosło 80 000,00 zł. Projekt realizowany w formie dwóch budżetów na lata 2013 to kwota 35 000,00
 3. Kwiecień grudzień: „Aktywni z KAWON-em” – projekt skierowany do członków Klubu Aktywizacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Dofinansowany ze środków PFRON. Realizowany budżet zadania to 25 000,00 złotych
 4. Czerwiec grudzień: Klub Kreatywnych Matek – projekt grupy wsparcia kierowany do opiekunów osób chorych na schizofrenię przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy. Dofinansowany ze środków PFRON Miasta Słupska. Realizowany budżet zadania to 8 000,00 złotych. Wsparciem objęto 10 opiekunów.
 5. Wrzesień – grudzień: Akcja społeczna „Miejsce Przyjazne Seniorom” - Cel akcji to promowanie miejsc przyjaznych seniorom, podmiotów działających na terenie miasta Słupska: organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw (kawiarni, restauracji, sklepów, aptek, klubów sportowych), instytucji publicznych (społecznych, kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych) i innych, odpowiadających na potrzeby starszych mieszkańców poprzez dostosowanie swojej oferty: produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy społecznej, w których osoby starsze czują się miło i swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane.

Stowarzyszenie HORYZONT w roku 2012 zrealizowało następujące zadania:

 1. Kwiecień – grudzień: Realizacja projektu „Bezdomność – wspólny problem” – skierowanego do osób bezdomnych. Zadanie realizowane w partnerstwie z Liderem – Urząd Miasta Słupska i Partnerem – Polski Czerwony Krzyż w ramach projektu: 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" . Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Stowarzyszenie HORYZONT realizuje– Streetworking. Dofinansowanie zadania wyniosło 119 984,80. Realizowany budżet zadania od kwietnia 2012 do grudnia 2012 to 64 952,80 złotych
 2. Sierpień – wrzesień : Realizacja projektu „Nudzie, używkom dziękujemy, my się sportem i sztuką zajmujemy” – kierowany do dzieci objętych wsparciem Świetlicy MOPR przy ul. Raszyńskiej dofinansowanego ze środków Wojewody Pomorskiego – kwota dotacji 5000,00 złotych
 3. Listopad – grudzień: „Centrum Aktywności i Integracji Seniora” – kierowany do seniorów miasta Słupska dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013. Dofinansowanie programu wyniosło 80 000,00 zł. Projekt realizowany w formie dwóch budżetów. W roku 2012 to kwota 45 000,00

Stowarzyszenie HORYZONT w roku 2011 zrealizowało następujące zadania:

 1. Lipiec – listopad: Realizacja programu ,,Pierwszy Kontakt’’ skierowanego do osób bezdomnych przebywających na dworcu PKP i w innych miejscach niemieszkalnych w Słupsku. Realizacja programu finansowana ze środków Wojewody Pomorskiego w Gdańsku.
11850561_952882231451957_7852470764757681767_o

Stowarzyszenie HORYZONT w roku 2010 zrealizowało następujące zadania:

Strona w budowie - uzupełniamy tekst

Stowarzyszenie HORYZONT w roku 2009 zrealizowało następujące zadania:

 1. Luty – Kwiecień: Realizacja programu ,,Pierwszy Kontakt’’ skierowanego do osób bezdomnych przebywających na dworcu PKP i w innych miejscach niemieszkalnych w Słupsku. Realizacja programu finansowana była dzięki dotacji z Urzędu Miejskiego w Słupsku.
 2. Wrzesień – Grudzień: kontynuacja programu ,,Pierwszy Kontakt’’ skierowanego do osób bezdomnych przebywających na dworcu PKP i w innych miejscach niemieszkalnych w Słupsku. Program był realizowany zeŚrodków Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
11728708_952882161451964_118845404140599670_o

Stowarzyszenie HORYZONT w roku 2008 zrealizowało następujące zadania:

 1. Styczeń – Luty: Realizacja programu ,,Pierwszy Kontakt’’ skierowanego do osób bezdomnych przebywających na dworcu PKP i w innych miejscach niemieszkalnych w Słupsku. Realizacja programu finansowana była dzięki dotacji z Urzędu Miejskiego w Słupsku.
 2. Marzec – Październik: Realizacja programu ,,Pierwszy Kontakt’’ skierowanego do osób bezdomnych przebywających na dworcu PKP i w innych miejscach niemieszkalnych w Słupsku. Program był realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 3. Czerwiec; 05.06.2008: Realizacja festynu integracyjnego Dzień Dziecka Wcześnie Narodzonego. Celem projektu była integracja międzypokoleniowa. W festynie udział brali seniorzy z Dziennego Domu Pomocy Społecznej, seniorzy z Klubu Seniora z Siemianic oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku – łącznie wzięło udział ok. 130 osób.
 4. Czerwiec; 18.06.2008: VII Igrzyska Złotej Jesieni Polski Północnej. W igrzyskach odbywających się Szczecinku udział wzięło 42 seniorów z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Słupsku. Realizacja programu finansowana była dzięki dotacji Urzędu Miejskiego w Słupsku.
 5. Październik;15.10.2008: V Słupska Spartakiada Osób Niepełnosprawnych. Udział w imprezie wzięło ok. 55 osób w tym podopieczni placówek takich jak: - Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupsku, Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych w Słupsku, Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w SłupskuRealizacja programu finansowana była ze środków Urzędu Miejskiego w Słupsku.
 6. Listopad – Grudzień: kontynuacja programu ,,Pierwszy Kontakt’’ skierowanego do osób bezdomnych przebywających na dworcu PKP i w innych miejscach niemieszkalnych w Słupsku. Program był realizowany ze Środków Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 7. Październik - Grudzień: realizacja programu NIE INNI, którego celem było kształtowanie postaw tolerancji wobec osób doświadczających uzależnień, bezdomności oraz innych form wykluczenia społecznego. Adresatami programu NIE INNI  byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ze słupskich szkół Liczba osób, z którymi przeprowadzono zajęcia wynosi 192 w tym 128 kobiet. Program był realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Stowarzyszenie HORYZONT w roku 2007 zrealizowało następujące zadania:

  1. Styczeń – Marzec: Realizacja programu ,,Pierwszy Kontakt’’ skierowanego do osób bezdomnych przebywających na dworcu PKP i w innych miejscach niemieszkalnych w Słupsku. Realizacja programu finansowana była dzięki dotacji z Urzędu Miejskiego w Słupsku.
  2. Maj – Czerwiec: Realizacja programu ,,Pierwszy Kontakt’’ skierowanego do osób bezdomnych przebywających na dworcu PKP i w innych miejscach niemieszkalnych w Słupsku. Program był realizowany ze Środków Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  3. Czerwiec: IV Słupska Spartakiada Osób Niepełnosprawnych. W spartakiadzie udział wzięło ok. 100 osób.Realizacja programu finansowana była ze środków Urzędu Miejskiego w Słupsku.
  4. Czerwiec: VI Igrzyska Złotej Jesieni Polski Północnej. W igrzyskach odbywających się Szczecinku udział wzięło 42 seniorów z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Słupsku. Realizacja programu finansowana była dzięki dotacji Urzędu Miejskiego w Słupsku.
  5. Październik – Listopad: kontynuacja programu ,,Pierwszy Kontakt’’ skierowanego do osób bezdomnych przebywających na dworcu PKP i w innych miejscach niemieszkalnych w Słupsku.Program był realizowany ze Środków Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  6. Grudzień: kontynuacja programu ,,Pierwszy Kontakt’’ skierowanego do osób bezdomnych przebywających na dworcu PKP i w innych miejscach niemieszkalnych w Słupsku. Program był realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
bezdomny

Stowarzyszenie HORYZONT w roku 2006 zrealizowało następujące zadania:

 1. Styczeń – Grudzień: Prowadzenie Warsztatu Naprawy Wózków i Sprzętu Rehabilitacyjnego przyŚrodowiskowym Domu Samopomocy. Programem objęto ok. 30 osób miesięcznie. Realizacja programu finansowana była ze środków Urzędu Miejskiego w Słupsku.
 2. Styczeń – Kwiecień: Realizacja programu ,,Pierwszy Kontakt’’ skierowanego do osób bezdomnych przebywających na dworcu PKP i w innych miejscach niemieszkalnych w Słupsku. Realizacja programu finansowana była dzięki dotacji Urzędu Miejskiego w Słupsku.
 3. Maj – zorganizowanie VI Festynu Integracyjnego z Okazji Światowego Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej. W imprezie wzięło udział ok. 600 osób, impreza odbyła się w Parku Kultury I Wypoczynku. Program realizowany był dzięki dotacji Urzędu Miejskiego w Słupsku.
 4. Czerwiec – zorganizowanie III Słupskiej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych oraz Marszu Godności. Programem objęto ok. 500 osób. Program był sfinansowany dzięki dotacji Urzędu Miejskiego w Słupsku.
 5. Maj – Lipiec: kontynuacja programu ,,Pierwszy Kontakt’’ skierowanego do osób bezdomnych przebywających na dworcu PKP i w innych miejscach niemieszkalnych w Słupsku. Program był realizowany ze Środków Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 6. Sierpień – Październik: kontynuacja programu ,,Pierwszy Kontakt’’ skierowanego do osób bezdomnych przebywających na dworcu PKP i w innych miejscach niemieszkalnych w Słupsku. Program był realizowany dzięki dofinansowaniu Wrzesień Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.
 7. Wrzesień Październik: Realizacja programu „A ja umiem rozróżniać dotyk”. Skierowany do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, mający na celu przeszkolenie w rozpoznawaniu przemocy seksualnej. Program finansowany dzięki dotacji MIPS.
 8. Listopad – Grudzień: Kontynuacja programu ,,Pierwszy Kontakt’’ skierowanego na pomoc osobom bezdomnym przebywającym na dworcu PKP. Realizacja programu odbyła się dzięki finansowej dotacji Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. W roku 2006 dzięki pozyskaniu środków z różnych źródeł możliwe było prowadzenie programu „Pierwszy Kontakt” przez cały rok.